Pripomienky ku konceptu územného plánu mesta Košice

Mesto Košice spustilo pred niekoľkými rokmi obstarávanie nového územného plánu. Konečne. Od roku 1967 sa komplexne neriešil. Od roku 1983 podnes platí rovnaký takmer identický územný plán, nerešpektujúci zásadné spoločenské zmeny.  Narástli dopravné nároky, zmenili sa nároky na bývanie, terciálna sféra niekoľkonásobne narástla. Územný plán reagoval na zmeny len čiastkovo a nekoncepčne. Je potrebná komplexná zmena rešpektujúca spoločenské zmeny, ktoré od jeho vzniku nastali.
06.09.2001 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesenie (č.700),  ktorým poveruje Útvar hlavného architekta zahájením obstarávania nového územného plánu mesta Košice. Prešlo 17 rokov a pripomiekujeme koncept. V roku 2019 budeme pripomienkovať návrh územného plánu mesta Košice a napokon bude mestské zastupiteľstvo výsledný návrh schvaľovať.  Potom budeme mať nový územný pán mesta Košice.

Mesto predstavilo Koncept územného plánu mesta Košice v 2 variantoch. Tieto môžu občania pripomienkovať v predĺženom termíne do 31.09.2018. Pripomienky s kontaktom na seba (Meno priezvisko, adresa, rok narodenia, email, telefónny kontakt) môžu podať priamo v podateľni na Magistráte mesta Košice (MMK), emailom (konceptup@kosice.sk), prípadne poštou (Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice).

1. Územie medzi Moskovskou a Klimkovičovou ulicou na sídlisku KVP definovať ako zeleň so zachovaním aktuálneho parkoviska.
V súčasnosti je územie medzi Moskovskou a Klimkovičovou definované ako občianska vybavenosť a jeho bližšie využitie definuje Regulačný plán Moskovská.
Pri oznámení zámeru developera stavať na danom území zónu bývania, športu a obchodu vznikla medzi obyvateľmi petícia, ktorá je proti tomuto zámeru a akejkoľvek výstavbe. Výstavba na tomto území by zhoršila dopravu a životné prostredie obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie – návrh na vypracovanie zmeny Územného plánu z občianskej vybavenosti na zeleň.

2. Územie pod Wuppertálskou ulicou na sídlisku KVP definovať ako zeleň s rešpektovaním existujúceho športového zariadenia.
Súčasný Územný plán hovorí o športovej funkcii daného územia. Lokalita je známa a hodnotná práve pre svoje tiché, zelené prostredie. Výstavba by narušila tento dlhodobý charakter územia.

3. Izolačnú zeleň na sídlisku KVP popri Triede KVP zadefinovať ako zeleň.
Zeleň medzi Starozagorskou ulicou a Triedou KVP. Zeleň medzi Húskovou ulicou a Triedou KVP. Zeleň medzi Jasuschovou ulicou a Triedou KVP. Zeleň medzi Dénešovou ulicou a Triedou KVP.

4. Križovatky na sídlisku KVP – Trieda KVP x Jána Pavla II., Moskovská x Klimkovičova a Jána Pavla II. x Klimkovičova definovať ako kruhové.
Aktuálna dopravná záťaž na uvedené križovatky spôsobuje zhoršenie dynamickej dopravy už v súčasnosti. S plánovanou výstavbou nápor na tieto križovatky vzrastie. Kruhový objazd zvýši priepustnosť križovatky oproti súčasnému stavu. Aj dopravné posúdenie obytnej štúdie Girbeš hovorí o nedostatočnej kapacite križovatky Jána Pavla II. a Triedz KVP a odporúča ju navrhnúť ako svetelne riadenú, resp. okružnú.

5. Obytnú zástavbu na sídlisku KVP tiahnucu sa severne popri mestskej časti Myslava nad križovatkou Janigova x Klimkovičova realizovať do výšky maximálne dvoch podlaží a regulovať ju celkovo čo do najnižšieho počtu nových obyvateľov tejto zóny. Aktuálne zakreslenie obytnej zóny ponechať v upravenej menšej ploche, ako uvádzajú oba návrhy Územného plánu.
Podľa aktuálneho návrhu je možné stavať do výšky štyroch poschodí. To zvyšuje možný počet nových obyvateľov danej zóny a zvyšuje tak nárok na dopravu a občiansku vybavenosť. Doprava ústí na Klimkovičovu ulicu a ulicu Jána Pavla II., cez premostenie obytnej zóny Kopa na ulicu Jána Pavla II. To zvyšuje dopravnú záťaž na spomínané ulice, čo podčiarkuje vyššie spomenutú pripomienku ku križovatkám.

6. Územie na sídlisku KVP pod mostom Moskovská oproti Dénešovej ulici definovať ako návrh územia pre občiansku vybavenosť a pre šport a rekreáciu.
Územie je vlastnícky delené medzi SAV, mesto Košice a súkromných vlastníkov. Z hľadiska dopravného napojenia je vhodné pre občiansku vybavenosť od obchodného domu až po výskumný ústav. Alternatívne je územie vhodné aj pre šport a rekreáciu.

7. Územie na sídlisku KVP medzi Wuppertálskou a záhradami definovať ako zeleň.
V súčasnom územnom pláne je na tomto mieste definovaná občianska vybavenosť. Miesto je užívané prevažne na venčenie. V minulosti sa uvažovalo s vybudovaním cvičiska. Plánovanou výstavbou polyfunkčného objektu Euphoria miestni obyvatelia prichádzajú o zelenú plochu a miesto na venčenie. To sa prirodzene presúva do predmetného územia, v ktorom je v súčasnom Územnom pláne definovaná občianska vybavenosť a zeleň.

8. Športoviská na sídlisku KVP zadefinovať ako šport alebo občiansku vybavenosť. Ide o športoviská pri základných školách Janigova, Lechkého, Starozagorská a o športovisko Aréna sršňov.

9. Medziblokovú zeleň na sídlisku KVP zadefinovať ako zeleň v miestach Drocárov park, medzi ulicami Bauerova a Jasuschova a pod Starozagorskou 2,4,6.

10. Bližšie usporiadanie sídliska KVP by malo byť predmetom Územného plánu zóny, ktorý sídlisku absentuje.

05.09.2018