Dynamická doprava na KVP

DYNAMICKÚ DOPRAVU a jej problémové miesta na KVP vrátane vyhliadky do budúcna zobrazuje najlepšie obrázok :

Vychádzajúc z platného územného plánu a existujúcich stavebných aktivít, možno súdiť nepriaznivú situáciu pre KVP.

Aj preto som vystúpil na Miestnom zastupiteľstve proti predloženému návrhu na výstavbu bytových domov PASEO II a PASEO III. pri Moskovskej ulici. Investor s architektom dobre zvládli otázky ohľadom zelene a parkovania (i keď odpovede boli len otázkou dôvery, keďže zo skúsenosti vieme, že „investor mieni a investor aj mení“), no na túto otázku nemali inú odpoveď ako že to bude predmetom posúdenia…
Na prezentácii prítomný dopravný expert pán Ing. Titl ako tak pripustil riešiteľnosť problému dynamickej dopravy v oblasti. Budem trpezlivo čakať a pýtať sa na to možné riešenie. Totiž ak by šlo o veľkú investíciu mesta do komunikácií, ktorú by nefinancoval developer/investor, tak by riešenie existovať mohlo iba na papieri. Také riešenie je nám platné ako žiadne.

No posúďte „sedliackym rozumom“ sami. Ak sa z danej a novej obytnej zástavby pustí toľko vozidiel tými smermi…

Situácia je rovnako nepriaznivá aj na opačnom konci, na ulici Jána Pavla II., na ktorú sa plánuje napojenie novej obytnej zóny z Myslavy a napojenie zatiaľ nerealizovaného obytného súboru Povrazy pri kláštore Karmel.

20.04.2017