Odpočet volebného programu 2018


Vypracovanie dokumentu Koncepcia zelene, ktorý bol schválený Miestnym zastupiteľstvom ale nebol realizovaný Miestnym úradom. Príprava plánu náhradnej výsadby a realizácia výsadby vôbec.
Splnené. V júny 2020 sme v zastupiteľstve schválili manuál tvorby verejných priestranstiev.“

Čerpanie externých financií na rozvoj sídliskovej zelene (výzvy, granty, dotácie, atď). Takto môžeme riešiť väčšie projekty ako je napríklad park Jasuschova – Moskovská, na ktoré miestny rozpočet nestačí.
Splnené. V spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc (na KVP pod vedením kolegu Mariána Horenského) sme vysadili takmer 200 nových vzrastlých stromov.

Boj s invazívnymi rastlinami ako na úrovni sídliska KVP, tak na úrovni celého mesta.
Parciálne splnené. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia sa invazívne rastliny likvidovali oveľa častejšie aj na môj podnet, avšak je to náročný „boj“ a určite je sa ešte kde posúvať vpred.

KVP má na to byť krásnym zeleným sídliskom – „sídliskom v parku“. Vieme ako na to.


Na základe Koncepcie rozvoja detských ihrísk podporím rekonštrukciu existujúcich detských ihrísk a vybudovanie nových ihrísk.

Staré schátralé ani nie poriadne udržiavané ihriská musia nahradiť nové a rekonštruované bezpečné ihriská s kvalitnou údržbou. Ide o naše deti.  Sám som otec dvojročnej dcérky a ihriská na KVP mám s ňou prejdené. Všetky.

Splnené. Zrevitalizovali sme polovicu všetkých detských ihrísk, na ktorých pribudli kompletne nové, moderné a bezpečné prvky. Preinvestovaných viac ako 200 tisíc EUR.


Mládeži vieme pomôcť aj kvalitnými športoviskami.

Vybudujeme ďalšie workoutové ihrisko.
Nesplnené. V rámci rozpočtu a priorít sa žiaľ nepodarilo nájsť dostatok zdrojov aj na nové workoutové ihrisko.

Sfunkčníme športový areál v Drocárovom parku. Ako doteraz aj naďalej budem zastávať správu ihrísk mestkou časťou a s výnimkou tenisového kurtu budem proti prenájmu. Z predaja mobilnej ľadovej plochy budem ako doteraz presadzovať investovanie financií do týchto športovísk. Na mieste bývalej ľadovej plochy tak môže vzniknúť moderné ihrisko s umelým povrchom napríklad pre futbal.
Splnené. Tesinový kurt je sfunkčnený, pribudlo moderné futbalové ihrisko s umelou trávou a už prebieha rekonštrukcia aj basketbalového ihriska. S vybudovaním Komunitnej kaviarne vzniklo súčasne aj zázemie k týmto športoviskám.

Ako poslanec mesta sa budem zasadzovať v spolupráci  s miestnou samosprávou sídliska KVP o sfunkčnenie schátralého športoviska pod ZŠ Starozagorská. Pozemky pod športoviskom sú mestské a tak by to mala byť iba otázka financovania a správy. Viem si predstaviť tento objekt v správe samosprávy sídliska KVP.
Mandát mestského poslanca som nezískal, ale naša mestská časť a naši miestni poslanci tu boli dosť aktívni. Žiaľ mesto túto investíciu nezvládlo a aj keď už bola takmer na spadnutie, ešte si budeme musieť počkať.

Budem presadzovať vysporiadanie pozemkov pod športoviskami ZŠ Lechkého, ktoré majú obrovský potenciál pre sídlisko, no žiaľ pre nevysporiadané pozemky pod športoviskami nemožno zo zákona do nich investovať.
Prebehli opätovné rokovania s vlastníkmi pozemkov, no aj po rokoch nedošlo k dohode. Pozemky ostávajú naďalej súkromné čim znemožňujú akékoľvek nové investície do obnovy.

Nemenej pozornosti budem venovať opravám a údržbe existujúcich športovísk s asfaltovým povrchom. Na týchto sa hráva na našom sídlisku basketbal, futbal či hokej.
Splnené aj bez mojej zásluhy. Vďaka aktivite starostu došlo na Starozagorskej 2 ku kompletnej obnove asfaltu na ihrisku po prekopávke. Obecný podnik služieb získal dotáciu na nové oplotenie na ihrisko na Čordákovej. A vďaka nášmu šikovnému projektovému oddeleniu sa zmenilo a posunulo vpred aj basketbalové ihrisko na Cottbuskej.


Zrealizujeme už existujúci projekt zóny zákazu státia nákladných vozidiel s dĺžkou nad 5 metrov. Dodávky tak vysunieme z obytných zón na miesta mimo nich (napríklad parkovisko pod kostolom nad poliklinikou). Tým zlepšíme situáciu s parkovaním. V čase prípravy projektu sa jednalo o približne 120 parkovacích miest.
Splnené.

Vybudujeme nové parkoviská s čo najmenším zásahom do zelene.
Splnené. Parkovisko na Zombovej. Parkovisko na Janigovej. Priparavené sú projekty na parkovisko na Starozagorskej a na Dénešovej.

Budem sa venovať možnosti výstavby parkovacích domov na sídlisku. Vyžaduje si to prieskumy, pozemky a kalkulácie.  Na to potrebujeme silný úrad.
Splnené. Riešili sme možnosti parkovacieho domu na Hemerkovej, zvažovali sme parkovacie výťahy a pustili sa do projektov parkovacích domov na Janigovej a Čordákovej.

Ako poslanec mesta Košice budem žiadať mesto Košice o zriadenie mestského parkoviska ako pre účel odstraňovania autovrakov tak pre odstavenie áut odtiahnutých mestskou políciou.
Parciálne splnené. Poslancom mesta som sa nestal ale ako člen Komisie dopravy a výstavby som na to s kolegami apeloval. Mesto túto sitáciu žiaľ rieši dodnes…

Ako mestký poslanec budem podporovať správu parkovania mestom Košice. Nepotrebujeme tu na to firmy ako EEi. Navrhnem naviazať výber z parkovného na riešenie problémov dopravy v meste Košice.
Parciálne Splnené. Síce som sa nestal poslancom mesta ale v mestskej Komisii dopravy a výstavby som tento postoj neúnavne zastával a presadzoval. Dnes má mesto po dlhoročnom čakaní na súdne rozhodnutie v rukách parkovací systém.


Koncepcia pešieho pohybu a mnou navrhnutá, poslancami KVP už schválená, no žiaľ úradom nepripravená Koncepcia bezbariérovosti sídliska nám pomôže rekonštruovať chodníky koncepčne.
Splnené. Koncepcia pešieho pohybu bola vybracovaná, prekonzultovaná v komisiách a schválená. MČ KVP sa pri svojej práci o ňu opiera. Sídlisko sa v bezbariérovosti posunulo výrazne vpred. Pri každej oprave či rekonštrukcii komunikácií dbáme na bezbariérové priechody a chodcov ako hlavného účastníka dopravy.

K opravám chodníkov po prekopávkach je nutné zmeniť prístup. Sídlisko má v kompetencii správu chodníkov a odovzdané chodníky vyzerajú často veľmi neprofesionálne opravené.
Parciálne splnené. Zásluhou najmä starostu Ladislava Lörinca sa opravy komunikácií ako aj športovísk po prekopávkach, najmä TEHO posunuli výrazne vpred. Žiaľ, s plynárňami a vodárňami je spolupráca náročná, čo vidno na niektorých prepadnutých, či zle vyspádovaných komunikáciách a ich nekonečných reklamáciách.

Upravíme parkovisko pod kostolom pri Triede KVP tak, aby popri obchodnom centre a kostole až k poliklinike viedol chodník.
Splnené.


Ako mestský poslanec požiadam mesto Košice o zaradenie rekonštrukcie cesty na Jána Pavla II. do rozpočtu a budem túto potrebu komunikovať poslancom mesta Košice a príslušným komisiám. Rovnako tak urobím v prípade mosta Moskovská, ktorá sa stáva akousi „kvapľovou jaskyňou“ sídliska.

Ako poslanec sídliska KVP budem žiadať starostu o rovnaký dopyt na mesto z pozície mestskej časti.
Splnené. Aj keď som bol prvým náhradníkom na mestského poslanca, v komisii dopravy a výstavby som sa zasadzoval o opravu cesty Jána Pavla II. MČ KVP žiadala mesto o opravu tejto cesty, opakovane. Napokon k oprave cesty došlo. Opravený bol aj most na Moskovskej, ktorého opravu začalo ešte bývalé vedenie mesta. Navyše naši mestskí poslanci podporili opravu Triedy KVP, ktorá bola financovaná z úveru.

Cesta popri Wuppertálskej je vo vlastníctve mesta Košice no v správe sídliska. V spolupráci s mestskou časťou budem ako poslanec mesta Košice rokovať o možnosti spolufinancovania rekonštrukcie tejto cesty, ktorá je nad finančné možnosti rozpočtu sídliska KVP.
Splnené. Cestu na Wuppertálskej sme zrekonštruovali napriek náročnosti, nakoľko na tejto ceste bola pôvodne položená iba jedna vrstva, čo opravu predražovalo. Po návrhu na prerozdelenie financiií medzi mestské časti od nášho starostu a mestského poslanca L.Lörinca sme ako MČ získali financie, ktoré sme potom v miestnom zastupiteľstve v rozpočte alokovali na opravu cesty na Wuppertálskej.


Najväčší problém celej tejto témy sú nezodpovední majitelia, ktorí po svojich psíkoch nezbierajú exkrementy. Na nich sa zhnevajú ako tí, čo nemajú psov, tak aj tí, čo k tomu pristupujú zodpovedne.

Je potrebné zvýšiť kontrolu. To má v kompetencii Mestská polícia.
Požiadame mesto Košice o navýšenie počtu mestských policajtov stanice KVP a náčelníka stanice mestskej polície na KVP požiadame o zvýšené kontroly zberu exkrementov, teda o viac mestských policajtov v uliciach KVP.
Splnené. Mestská polícia s úradníkmi našej MČ KVP vykonávali pravidelné kontroly, upozorňovali a odmeňovali psíčkarov. Stanica MsP získala nových príslušníkov, žiaľ stále to nie je dosť na reflektovanie našich potrieb od priechodov pri školách, po kontroly napríklad aj psíčkarov.

Okrem toho sú tu aj ďalšie problémy (nedostatky). Okrem kontroly psíčkarom zabezpečíme dostupné  pravidelne vyprázdňované koše na psie exkrementy, lebo ich vyprázdňovanie bolo posledné roky pomalé aj vzhľadom na to, že sa v nich nachádzal rôzny odpad (zväčša fľaše, plechovky a podobne).

Vybudujeme venčoviská a cvičiská.
Splnené. Pribudol ďalší výbeh pre psov na Húskovej pri Triede KVP.

Pripravíme informačné materiály pre chovateľov psov na sídlisku KVP.
Splnené.

Zlepšíme komunikáciu s komunitou majiteľov psov (psíčkarov).
Splnené. Kominikácii sme sa venovali v teréne, prostredníctvom Facebooku, občasníka KVaPka a aj prostredníctvom prospektov.


Pripravíme a presadíme participatívny rozpočet aby občania KVP mohli sami rozhodovať o časti rozpočtu sídliska a projektoch, do ktorých sa investuje.
Splnené.

Navrhnem vybudovať dobrovoľnícku sieť spolupracovníkov úradu v jednotlivých bytových domoch na sídlisku KVP. To umožní lepšiu komunikáciu. Nielen že sa dostanú informácie od úradu bližšie k občanom ale hlavne informácie od občanov sa dostanú k úradu. Je to dôležité aby sa rozhodnutia nerobili od stola a aby úrad a poslanecký zbor prijímali rozhodnutia aj na základe spätnej väzby od občanov.
Nesplnené. Miestny úrad mal snahu komunikovať v tejto veci s SBD. Konali sa prieskumy verejnej mienky a organizovali sa spoločné stretnutia k rôznym témam so snahou čo najviac zapojiť obyvateľov do procesu rozhodovania.

Sfunkčníme už exitujúce komunikačné kanály – web stránku a facebook stránku. Otvorím diskusiu o možnosti vlastnej applikácie, ktorá by obyvateľom KVP umožnila sa rýchlo dostať k informáciám a promptne komunikovať ako s úradom, tak s poslancami.
Splnené. Facebookový profil MČ KVP je aktívny a pravidelne informuje obyvateľov ako aj s nimi komunikuje. Pribudla vlastná aplikácia, cez ktorú majú obyvatelia okamžité informácie, môžu nahlásiť podnet a vďaka kolegovi Romanovi Matoušekovi si môžu cez aplikáciu objednať aj tenisový kurt.

Budem iniciovať stretnutia s občanmi k dôležitým otázkam sídliska.
Splnené. Stretnutia s občanmi k dôležitým otázkam sídliska sa diali cez participatívny formát. Žiaľ, účasť mohla byť vyššia, čo tiež vypovedá o spôsobe, akým obyvatelia majú záujem participovať.


Podporím dobrovoľnícke aktivity na sídlisku KVP…. 🙂
…sám sa rád podieľam na dobrovoľníckych aktivitách. No nie, toto nieje vec poslanca sídliska. Je to vec každého občana. Nepotrebujete na to mandát poslanca mestskej časti. Je potrebné len vedieť čo, ako a s kým. Potom je to už len vec šikovnej komunikácie. To všeobecne.

Priestor pre dobrovoľníctvo z pohľadu samosprávy ale vidím v spolupráci a podpore miestnej komunity. To si myslím, že je ešte slabá stránka KVP.

Okrem organizovania, reps. spoluorganizovania dobrovoľníckych aktivít vidím priestor dobrovoľníckej participácie cez obecný podnik. Ten ešte nemáme, no ak sa ho podarí zrealizovať je to dobrý priestor pre dobrovoľnícke aktivity. Tým sa nielen podporuje miestna komunita ale napokon sa tak aj ušetria financie, ktoré vieme investovať inde. Napríklad aj do výsadby kvalitných stromov.
Splnené. Obecný podnik služieb sa podieľal na dobrovoľníckych aktivitách. Navyše niektorí obyvatelia sa iniciatívne starajú o svoje predzahrádky, čím odpadá činnosť pre Obecný podnik, ktorý vie sústrediť svoju energiu na ďalšie úlohy.

Dobudujeme kamerový systém na sídlisku. Aj keď nieje samotným riešením bezpečnosti, je jeho súčasťou.
Budeme sa uchádzať o výzvy, vďaka ktorým môžeme financovať takýto projekt z externých zdrojov.
Splnené. Pribudli nové kamery.

Požiadame mesto Košice o navýšenie počtu mestských policajtov pre stanicu KVP a zvýšenú hliadkovú činnosť v kritických dňoch a hodinách ako aj na kritických miestach.
Splnené. Stanica KVP získala nových príslušníkov aj keď navýšenie stále nereflektuje potreby MČ.

Osvetlíme tmavé miesta a ulice na sídlisku. Napríklad chodník popri schátralom športovisku pod ZŠ Starozagorska alebo chodník popri Triede KVP, ktorý je jednou z takýchto lokalít napriek tomu, že Trieda KVP je riadne osvetlená.
Splnené. Chodník popri športovisku pod ZŠ Starozagorská je osvetlený a chodník na Triede KVP bude osvetlený po realizácii projektu cyklochodníka. Nové osvetlenie je jeho súčasťou.


Ako poslanec sídliska KVP navrhnem, prípadne podporím (téma je roky na stole) nahradenie súčasných kontajnerovísk polopodzemnými a uzemykateľnými kontajneroviskami.
Parciálne splnené. MČ KVP mala pripavené na realizáciu všetko. Žiaľ mesto Košice ako držiteľ kompetencie odpadu našiel viac dôvodov ako sa to nedá ako spôsobov, akými to spoločne realizovať.

V závislosti od konkrétneho návrhu podporím zriadenie obecného podniku, ktorý ma potenciál priniesť sídlisku jeho lepšiu správu. Od zelene, cez zimnú údržbu, hrabanie lístia až po priestor na dobrovoľnícke aktivity občanov na správe sídliska.
Splnené. Obecný podnik bol zriadený a úspešne slúži nášmu sídlisku.


Nové stavebné projekty sa nám na sídlisku za posledné 4 roky akosi namnožili a v kontexte toho (konečne) vznikol záujem o územné plánovanie.

KVP POTREBUJE ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY. Sme územím malá mestská časť, na ktorej žije veľa obyvateľov. Nepotrebujeme a nie je u nás žiaduce ísť cestou kompaktného mesta. Už sme kompaktný dosť.
Územný plán mesta Košice definuje funkčnosť plôch vo väčšej mierke. Preto na funkcii bývania je súčasne aj funkcia občianskej vybavenosti, či zelene.
Územný plán zóny definuje funkčnosť plôch v menšej mierke a preto je na ňom možné zadefinovať medziblokovú zeleň či izolačnú zeleň. Je možné vymedziť športoviská, komunikácie a mnohé ďalšie.
Nemožno stavať v rozpore s územným plánom .

Ako poslanec mesta budem pripravované zmeny komunikovať občanom a miestnej samospráve. To dodnes chýbalo. Budem proti akémukoľvek predaju, či zámene, ktoré by poškodzovali KVP!

Parciálne splnené. Požiadavka na riešenie Územného plánu na mesto šla hneď po nastúpení do funkcií a bola priebežne mestu pripomínaná. Žiaľ Útvar hlavného architekta kapacitne nestíhal (poddymenzované oddelenie je zodpovednosť mesta Košice) no napriek tomu sa nám podarilo ochrániť Drocárov park. Nielen jeho zeleň ale aj zmenou regulatívu nemôže vyrásť žiadna vysoká budova. Tým sme ochraníli najmä budúcu stavbu Senior domu pred špekuláciami.