Odvolanie starostu

S rastúcou nespokojnosťou s prácou starostu Halenára sa začali objavovať úvahy, ba aj volanie niektorých občanov v skupinách na Facebooku po odvolaní starostu.

Nučudo. Zastávanie parkovania spoločnosťou EEi, rušenie pomníkov pri cestách, odmietanie bezpečnostných kamier, ignorovanie práce poslancov a komisií, mizerná komunikácia s poslancami, …atď. sú iste dostatočné predpoklady pre nespokojnosť.

Ako je možné odvolať starostu?
Starostu je možné odvolať na základe zákona c. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení.
Podla §13a zaniká mandát starostu
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch podla § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dna vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením obce.

Pre podmienky sídliska KVP sú aktuálne
b) uplynutím funkčného obdobia – …ešte 2 roky
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu – Miestne „REFERENDUM“, ktorému predchádza petícia, ktorou občania žiadajú Miestne zastupiteľstvo o vyhlásenie hlasovania o odvolaní starostu

PETÍCIA A REFERENDUM
Petíciu musí podpísať aspoň 30% oprávnených voličov. Z podmienok KVP je to približne 6500 občanov.
Toto číslo sa zhodou okolností rovná poctu všetkých občanov, ktorí sa zúčastnili na posledných komunálnych voľbách.
Ak by na následne vyhlásené referendum prišlo „iba“ 6500 občanov KVP, tak by bolo referendum neplatné. Podla zákona musí byt účasť minimálne 50%, čo v prípade KVP je približne 11000 oprávnených voličov.
Preto, ak by malo byt referendum úspešné, mala by jeho vyhláseniu predchádzať petícia s minimálne takýmto počtom podpisov – 11000 !

REÁLNOSŤ A OBČIANSKA AKTIVITA
Zvážením účasti na voľbách a občianskeho záujmu súdim, že už petícia by nebola úspešná v potrebnom množstve 11000 podpisov.
Nedávno v meste prebiehala petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice. Šlo o celokošickú petíciu s výraznou kampaňou a finančnou podporou. Vyzbieralo sa 17000 podpisov. To je len o 6000 viac ako je potrebné na KVP na vyhlásenie hlasovania o odvolaní starostu.
17000 podpisov z približne 194000 oprávnených voličov. Na KVP je situácia, že potrebujeme 11000 podpisov z približne 21000 oprávnených voličov.

CO ĎALEJ?
Reálnejšie je teda obmedziť možnosti starostu Halenára poslaneckým zborom v podobe uznesení, ktoré mu vytvoria mantinely.
Reálnejšie je mať pripravené vlastné uznesenia a nečakať na tie z úradu, ktoré zo skúsenosti nemusia odpovedať výsledkom práce a teda odporúčaniam poslancov a občanov.
Reálnejšie je informovať občanov o tom, čím starosta Halenár neprospieva, ba škodí sídlisku. Aby v najbližších voľbách, v prípade jeho opätovnej kandidatúry sa vedeli občania lepšie rozhodnúť.

Do ďalších volieb ostávajú 2 roky. Predpokladám opäť viacero kandidátov. Bude a už teraz je dôležité sa zaujímať… Ako v minulosti aj teraz sa ukazuje dôležitá spolupráca starostu a poslaneckého zboru. Veľké zmeny v poslaneckom zbore nepredpokladám.

12.01.2017