Zámena pozemkov pod Wuppertálskou

Zeleň pod Wuppertálskou bola dlho vo vlastníctve mesta Košice. V územnom pláne je určená pre športovo-rekreačné využitie či obytnú plochu, no dôležité bolo, že územie bolo vo vlastníctve mesta Košice. Dnes už tomu tak nie je. Mesto Košice zamenilo tento pozemok za iný na sídlisku Ťahanovce aby tak urovnalo dlhý spor s Rímsko-katolíckou cirkvou (RKC), ktorý dotiahla do konca až mediácia. Predtým bol zámer zameniť nevysporiadané pozemky za mestské pozemky pod ťahanovským lesom. Proti tomu sa ale vzbúrili občania, čo podčiarkla aj ich petícia a aktivity voči samospráve. To neprekvapuje. Ak by som bol obyvateľom Ťahanoviec, tiež by som nesúhlasil s takou zámenou.

Zámena namiesto vyplatenia
Prečo sa mesto zbavuje lukratívnych pozemkov ich zámenou, komplikuje budúci vývoj mesta a ovplyvňuje negatívne možnosť občanov zasahovať do toho? Neviem.  Domnievam sa, že je pohodlnejšie nájsť lukratívny pozemok a zameniť ho ako nájsť financie a nevysporiadané pozemky vyplatiť.

Z mne dostupných informácií nebola v mediačnom procese táto možnosť (vyplatenie) zo strany mesta ponúknutá ako riešenie.

Takýchto pozemkov je po meste viac. Považujem ich za časované bomby, ktoré nemôžu byť donekonečna riešené zámenou lukratívnych mestských pozemkov. Domnievam sa ale, že ak by sa to riešilo postupne, značná časť pozemkov už mohla byť vyplatená a teda vysporiadaná.

Autokratický prístup starostu Halenára
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 18.9.2017 sa rokovalo v bode 62. o „Dohode o mediácii…“, ktorá sa týkala práve zámeny pozemkov na sídlisku Ťahanovce za pozemky na sídlisku KVP, čím má dôjsť k vysporiadaniu týchto pozemkov voči RKC.

Keď bola z radov poslancov vznesená otázka ako sa vyjadrilo Miestne zastupiteľstvo sídliska KVP, tak starosta Halenár reagoval, že tento bod ani nezaradil do rokovania Miestneho zastupiteľstva. A tak bez stanoviska Miestneho zastupiteľstva, ktorému patrí podľa zákona o obecnom zriadení sa vyjadrovať k takýmto zmenám, napísal mestu Košice v mene mestskej časti KVP súhlasné stanovisko so zámenou.

Aktuálne je na prokuratúre podnet pre tento čin. Prokuratúra zatiaľ iba predĺžila dobu na vybavenie.

A ako hlasovali v tomto bode poslanci KVP ?
Halenár – ZA
Gáll – ZA
Rusnák – ZDRŽAL SA
Kijevská – ZDRŽALA SA

Čo ďalej ?
Teraz je „na ťahu“ RKC. Ak sa rozhodne RKC pozemok predať ďalej nejakému developerovi, ktorý tam bude chcieť stavať, tak to urobí a nikto jej v tom nezabráni. Developer následne môže v súlade s územným plánom budovať športové využitie, prípadne obytné plochy, keďže návrh počíta s 3 možnosťami využitia územia.

Ak by sme tam chceli naďalej zachovať zeleň a Mestské zastupiteľstvo by urobilo takú zmenu v Územnom pláne, muselo by súčasne nájsť prostriedky na odškodnenie súkromného vlastníka. Tým je takáto zmena komplikovanejšia.
To je to, prečo je zlé zamieňať takéto pozemky.

obrazové prílohy :

vlastníctvo pozemku :

územný plán :
Predmetné územie má v územnom pláne návrh 3 funkčných plôch. Návrh predstavuje navrhované riešenie v horizonte 10 rokov. Navrhované funkčné plochy definujú aktuálne možné využitie územia. Na tomto území sa tak podľa návrhu môžu stavať napríklad „paneláky, domy, športoviská, či wellness“.

30.11.2017