program 2018

Predstavujem Vám PROGRAM ZELENÉHO A FUNGUJÚCEHO KVP

Verím, že Vás osloví a teším sa na Vašu spätnú väzbu. Napíšte mi prosím, čo by ste radi v mojom programe ešte videli, pýtajte sa na detaily či skritizujte. Budem vďačný za každú spätnú väzbu. Kontaktovať ma môžete cez formulár na tomto webe, cez email, cez facebook či telefonicky.


Vypracovanie dokumentu Koncepcia zelene, ktorý bol schválený Miestnym zastupiteľstvom ale nebol realizovaný Miestnym úradom. Príprava plánu náhradnej výsadby a realizácia výsadby vôbec.

Čerpanie externých financií na rozvoj sídliskovej zelene (výzvy, granty, dotácie, atď). Takto môžeme riešiť väčšie projekty ako je napríklad park Jasuschova – Moskovská, na ktoré miestny rozpočet nestačí.

Boj s invazívnymi rastlinami ako na úrovni sídliska KVP, tak na úrovni celého mesta.

KVP má na to byť krásnym zeleným sídliskom – „sídliskom v parku“. Vieme ako na to.


Na základe Koncepcie rozvoja detských ihrísk podporím rekonštrukciu existujúcich detských ihrísk a vybudovanie nových ihrísk.

Staré schátralé ani nie poriadne udržiavané ihriská musia nahradiť nové a rekonštruované bezpečné ihriská s kvalitnou údržbou. Ide o naše deti.  Sám som otec dvojročnej dcérky a ihriská na KVP mám s ňou prejdené. Všetky.


Mládeži vieme pomôcť aj kvalitnými športoviskami.

Vybudujeme ďalšie workoutové ihrisko.

Sfunkčníme športový areál v Drocárovom parku. Ako doteraz aj naďalej budem zastávať správu ihrísk mestkou časťou a s výnimkou tenisového kurtu budem proti prenájmu. Z predaja mobilnej ľadovej plochy budem ako doteraz presadzovať investovanie financií do týchto športovísk. Na mieste bývalej ľadovej plochy tak môže vzniknúť moderné ihrisko s umelým povrchom napríklad pre futbal.

Ako poslanec mesta sa budem zasadzovať v spolupráci  s miestnou samosprávou sídliska KVP o sfunkčnenie schátralého športoviska pod ZŠ Starozagorská. Pozemky pod športoviskom sú mestské a tak by to mala byť iba otázka financovania a správy. Viem si predstaviť tento objekt v správe samosprávy sídliska KVP.

Budem presadzovať vysporiadanie pozemkov pod športoviskami ZŠ Lechkého, ktoré majú obrovský potenciál pre sídlisko, no žiaľ pre nevysporiadané pozemky pod športoviskami nemožno zo zákona do nich investovať.

Nemenej pozornosti budem venovať opravám a údržbe existujúcich športovísk s asfaltovým povrchom. Na týchto sa hráva na našom sídlisku basketbal, futbal či hokej.


Zrealizujeme už existujúci projekt zóny zákazu státia nákladných vozidiel s dĺžkou nad 5 metrov. Dodávky tak vysunieme z obytných zón na miesta mimo nich (napríklad parkovisko pod kostolom nad poliklinikou). Tým zlepšíme situáciu s parkovaním. V čase prípravy projektu sa jednalo o približne 120 parkovacích miest.

Vybudujeme nové parkoviská s čo najmenším zásahom do zelene.

Budem sa venovať možnosti výstavby parkovacích domov na sídlisku. Vyžaduje si to prieskumy, pozemky a kalkulácie.  Na to potrebujeme silný úrad.

Ako poslanec mesta Košice budem žiadať mesto Košice o zriadenie mestského parkoviska ako pre účel odstraňovania autovrakov tak pre odstavenie áut odtiahnutých mestskou políciou.

Ako mestký poslanec budem podporovať správu parkovania mestom Košice. Nepotrebujeme tu na to firmy ako EEi. Navrhnem naviazať výber z parkovného na riešenie problémov dopravy v meste Košice.


Koncepcia pešieho pohybu a mnou navrhnutá, poslancami KVP už schválená, no žiaľ úradom nepripravená Koncepcia bezbariérovosti sídliska nám pomôže rekonštruovať chodníky koncepčne.

K opravám chodníkov po prekopávkach je nutné zmeniť prístup. Sídlisko má v kompetencii správu chodníkov a odovzdané chodníky vyzerajú často veľmi neprofesionálne opravené.

Upravíme parkovisko pod kostolom pri Triede KVP tak, aby popri obchodnom centre a kostole až k poliklinike viedol chodník.


Ako mestský poslanec požiadam mesto Košice o zaradenie rekonštrukcie cesty na Jána Pavla II. do rozpočtu a budem túto potrebu komunikovať poslancom mesta Košice a príslušným komisiám. Rovnako tak urobím v prípade mosta Moskovská, ktorá sa stáva akousi „kvapľovou jaskyňou“ sídliska.

Ako poslanec sídliska KVP budem žiadať starostu o rovnaký dopyt na mesto z pozície mestskej časti.

Cesta popri Wuppertálskej je vo vlastníctve mesta Košice no v správe sídliska. V spolupráci s mestskou časťou budem ako poslanec mesta Košice rokovať o možnosti spolufinancovania rekonštrukcie tejto cesty, ktorá je nad finančné možnosti rozpočtu sídliska KVP.


Najväčší problém celej tejto témy sú nezodpovední majitelia, ktorí po svojich psíkoch nezbierajú exkrementy. Na nich sa zhnevajú ako tí, čo nemajú psov, tak aj tí, čo k tomu pristupujú zodpovedne.

Je potrebné zvýšiť kontrolu. To má v kompetencii Mestská polícia.
Požiadame mesto Košice o navýšenie počtu mestských policajtov stanice KVP a náčelníka stanice mestskej polície na KVP požiadame o zvýšené kontroly zberu exkrementov, teda o viac mestských policajtov v uliciach KVP.

Okrem toho sú tu aj ďalšie problémy (nedostatky). Okrem kontroly psíčkarom zabezpečíme dostupné  pravidelne vyprázdňované koše na psie exkrementy, lebo ich vyprázdňovanie bolo posledné roky pomalé aj vzhľadom na to, že sa v nich nachádzal rôzny odpad (zväčša fľaše, plechovky a podobne).

Vybudujeme venčoviská a cvičiská.

Pripravíme informačné materiály pre chovateľov psov na sídlisku KVP.

Zlepšíme komunikáciu s komunitou majiteľov psov (psíčkarov).


Pripravíme a presadíme participatívny rozpočet aby občania KVP mohli sami rozhodovať o časti rozpočtu sídliska a projektoch, do ktorých sa investuje.

Navrhnem vybudovať dobrovoľnícku sieť spolupracovníkov úradu v jednotlivých bytových domoch na sídlisku KVP. To umožní lepšiu komunikáciu. Nielen že sa dostanú informácie od úradu bližšie k občanom ale hlavne informácie od občanov sa dostanú k úradu. Je to dôležité aby sa rozhodnutia nerobili od stola a aby úrad a poslanecký zbor prijímali rozhodnutia aj na základe spätnej väzby od občanov.

Sfunkčníme už exitujúce komunikačné kanály – web stránku a facebook stránku. Otvorím diskusiu o možnosti vlastnej applikácie, ktorá by obyvateľom KVP umožnila sa rýchlo dostať k informáciám a promptne komunikovať ako s úradom, tak s poslancami.

Budem iniciovať stretnutia s občanmi k dôležitým otázkam sídliska.


Podporím dobrovoľnícke aktivity na sídlisku KVP…. 🙂
…sám sa rád podieľam na dobrovoľníckych aktivitách. No nie, toto nieje vec poslanca sídliska. Je to vec každého občana. Nepotrebujete na to mandát poslanca mestskej časti. Je potrebné len vedieť čo, ako a s kým. Potom je to už len vec šikovnej komunikácie. To všeobecne.

Priestor pre dobrovoľníctvo z pohľadu samosprávy ale vidím v spolupráci a podpore miestnej komunity. To si myslím, že je ešte slabá stránka KVP.

Okrem organizovania, reps. spoluorganizovania dobrovoľníckych aktivít vidím priestor dobrovoľníckej participácie cez obecný podnik. Ten ešte nemáme, no ak sa ho podarí zrealizovať je to dobrý priestor pre dobrovoľnícke aktivity. Tým sa nielen podporuje miestna komunita ale napokon sa tak aj ušetria financie, ktoré vieme investovať inde. Napríklad aj do výsadby kvalitných stromov.

Dobudujeme kamerový systém na sídlisku. Aj keď nieje samotným riešením bezpečnosti, je jeho súčasťou.
Budeme sa uchádzať o výzvy, vďaka ktorým môžeme financovať takýto projekt z externých zdrojov.

Požiadame mesto Košice o navýšenie počtu mestských policajtov pre stanicu KVP a zvýšenú hliadkovú činnosť v kritických dňoch a hodinách ako aj na kritických miestach.

Osvetlíme tmavé miesta a ulice na sídlisku. Napríklad chodník popri schátralom športovisku pod ZŠ Starozagorska alebo chodník popri Triede KVP, ktorý je jednou z takýchto lokalít napriek tomu, že Trieda KVP je riadne osvetlená.


Ako poslanec sídliska KVP navrhnem, prípadne podporím (téma je roky na stole) nahradenie súčasných kontajnerovísk polopodzemnými a uzemykateľnými kontajneroviskami.

V závislosti od konkrétneho návrhu podporím zriadenie obecného podniku, ktorý ma potenciál priniesť sídlisku jeho lepšiu správu. Od zelene, cez zimnú údržbu, hrabanie lístia až po priestor na dobrovoľnícke aktivity občanov na správe sídliska.


Nové stavebné projekty sa nám na sídlisku za posledné 4 roky akosi namnožili a v kontexte toho (konečne) vznikol záujem o územné plánovanie.

KVP POTREBUJE ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY. Sme územím malá mestská časť, na ktorej žije veľa obyvateľov. Nepotrebujeme a nie je u nás žiaduce ísť cestou kompaktného mesta. Už sme kompaktný dosť.
Územný plán mesta Košice definuje funkčnosť plôch vo väčšej mierke. Preto na funkcii bývania je súčasne aj funkcia občianskej vybavenosti, či zelene.
Územný plán zóny definuje funkčnosť plôch v menšej mierke a preto je na ňom možné zadefinovať medziblokovú zeleň či izolačnú zeleň. Je možné vymedziť športoviská, komunikácie a mnohé ďalšie.
Nemožno stavať v rozpore s územným plánom .

Ako poslanec mesta budem pripravované zmeny komunikovať občanom a miestnej samospráve. To dodnes chýbalo. Budem proti akémukoľvek predaju, či zámene, ktoré by poškodzovali KVP!