Senior dom na KVP

Senior dom na KVP je projekt, ktorý z bývalej budovy materskej škôlky má vytvoriť zariadenie prevažne pre seniorov (denný stacionár, ubytovacie a stravovacie služby, relaxačno rehabilitačné služby, kultúra a šport). Zmluvne na ňom pracuje pán Ing. Rudolf Vancák.

Mestská časť KVP odkúpila od mesta tento objekt za 140.000,- €, čím sa objekt stal jediným výrazným hmotným majetkom sídliska KVP. Mimo tento objekt totiž sídlisko iba spravuje majetok mesta Košice.

Objekt „Senior Domu“ | Košice KVP | (google maps)

Ako člen Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia som sa niekoľko krát zúčastnil výjazdu komisie na kontrolu prác na Senior dome. Žiaľ, musím skonštatovať, že práce napredujú pomaly, zmluva sa porušuje a zmluvný termín dokončenia je, zdá sa, mimo reality.

Miestne zastupiteľstvo už raz pánovi Vancákovi termín predĺžilo.

Na kontrole v marci sme dostali vysvetlené, že sa stavba natiahla ako z dôvodu krádeže (leto 2016) tak z dôvodu zlého stavu potrubia. Z toho dôvodu bolo potrebné rozbiť podlahy a potrubie vykopať. Zima stavbu brzdila tiež a žiaľ aj osobné problémy staviteľa.

Na kontrole 24. apríla napriek predošlým výhradám stále nebola osadená tabuľa s informáciami o stavbe, ktorú ma stavebník povinnosť dať. Nato som upozorňoval pána Vancáka už dávnejšie. Prisľúbil do týždna situáciu napraviť a tabuľu osadiť. Či to bude ďalší nesplnený šľub, uvidíme po 2.máji.

Pred mesiacom člen komisie a poslanec MČ KVP Ladislav Lörinc žiadal pána Vancáka o správu,  v ktorej by sme našli okrem iného aj reálny odhad dokončenia stavby vychádzajúc zo súčasných skutočností.  Nedodal. Dodal ďalší sľub, že správu dodá o mesiac. Vraj do toho zasiahlo to, že neprišli plechy na strechu. Neuveriteľné, však?
Navyše sme sa dozvedeli, že sa od krádeže z leta 2016 nevedie stavebný denník, čo je nielen porušením platnej zmluvy ale aj zákona.

Situácia je teda zlá. Stavba podľa všetkého nebude dokončená v platných zmluvných termínoch. A pán Vancák sa každou kontrolou stáva s narastajúcim počtom nesplnených sľubov a nezodpovedným prístupom menej dôveryhodnou osobou.

Čo teraz?
Mestská časť ma niekoľko možností
1. ponechať výstavbu projektu pánovi Vancákovi, predĺžiť mu zmluvu a zmeniť prístup v kontrole, ktorú doteraz zanedbala.
2. zrušiť zmluvu a majetok ponúknuť mestu na prednostný odkup (riziko ďalšieho chátrania objektu, prípadne zmeny funkcie daného územia napríklad na obchod, či byty)
3. zrušiť zmluvu a vyhlásiť novú súťaž na zhotoviteľa Senior domu.

článok priebežne dopĺňam
25.04.2017

Dynamická doprava na KVP

DYNAMICKÚ DOPRAVU a jej problémové miesta na KVP vrátane vyhliadky do budúcna zobrazuje najlepšie obrázok :

Vychádzajúc z platného územného plánu a existujúcich stavebných aktivít, možno súdiť nepriaznivú situáciu pre KVP.

Aj preto som vystúpil na Miestnom zastupiteľstve proti predloženému návrhu na výstavbu bytových domov PASEO II a PASEO III. pri Moskovskej ulici. Investor s architektom dobre zvládli otázky ohľadom zelene a parkovania (i keď odpovede boli len otázkou dôvery, keďže zo skúsenosti vieme, že „investor mieni a investor aj mení“), no na túto otázku nemali inú odpoveď ako že to bude predmetom posúdenia…
Na prezentácii prítomný dopravný expert pán Ing. Titl ako tak pripustil riešiteľnosť problému dynamickej dopravy v oblasti. Budem trpezlivo čakať a pýtať sa na to možné riešenie. Totiž ak by šlo o veľkú investíciu mesta do komunikácií, ktorú by nefinancoval developer/investor, tak by riešenie existovať mohlo iba na papieri. Také riešenie je nám platné ako žiadne.

No posúďte „sedliackym rozumom“ sami. Ak sa z danej a novej obytnej zástavby pustí toľko vozidiel tými smermi…

Situácia je rovnako nepriaznivá aj na opačnom konci, na ulici Jána Pavla II., na ktorú sa plánuje napojenie novej obytnej zóny z Myslavy a napojenie zatiaľ nerealizovaného obytného súboru Povrazy pri kláštore Karmel.

20.04.2017

Za koľko pracujú poslanci a starosta na KVP

Tento článok je informačný. Vznikol, aby ste vedeli za koľko pracujú komisie pri Miestnom zastupiteľstve, poslanci Miestneho zastupiteľstva (MieZ) a starosta MČ KE-KVP so svojou zástupkyňou.

Polemiku, či je to veľa, málo a podobne nechám už na Vás. Občania majú možnosť kontrolovať prácu poslancov (rokovania sú verejné a videozáznam je dostupný; komisie sú verejné; k dispozícii e-mailové adresy, telefónne čísla atď.), členov komisií, či starostu.

Starosta 
– plat starostu – 2.480 € mesačne (ročne = 29.760 €) podľa doposiaľ platného uznesenia MieZ MČ KE-KVP č.54
– podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu zo dňa 7.3.2017 priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2016 dosiahla 912 € a preto by sa plat starostu mal vyšplhať na 2.636  € (912 x 2,89 zaokrúhlené nahor)
– vyplýva zo zákona (253/1994 Z.z.); MieZ nevie odmenu znížiť, iba zvýšiť
– starosta KVP má minumum zo zákona
uznesenie MieZ MČ KE-KVP č.54

– plat vicestarostky – 360 € mesačne za 10h týždenne (ročne = 4.320 €)
– výšku odmeny navrhuje podľa Zásad odmeňovania poslancov starosta a schvaľuje ju MieZ
uznesenie MieZ MČ KE-KVP č.8

Poslanci
– odmena poslanca – základná – 8% z platu starostu – 198,40 € mesačne (pri 100-90 % prezentácii; 12 odmien* x 198,40 = 2.380,80 mesačne x 12 mesiacov = 28.569,60 € ročne )
*poslancov je 13, ale zástupca starostu nedostáva odmenu poslanca
– komisia – 4 € mesačne (31 pozícií poslancov v komisiách = 124 € mesačne = 1.488€ ročne)
– miestna rada – 34 € mesačne (4 pozície poslancov v komisiách = 136 € mesačne = 1.632 € ročne)
Zásady odmeňovania poslancov MieZ MČ KE-KVP schvaľujú poslanci sami sebe.
– odmena poslancov sa automaticky zvyšuje so zvýšeným platom starostu
– s novým platom starostu bude odmena poslanca 210,88 € mesačne (pri 100-90% prezentácií

Komisie
– odmena členov komisie (neposlancov) – 83 € polročne vyplýva zo Zásad odmeňovania poslancov a delí sa medzi všetkých členov neposlancov v danej komisii na základe rozhodnutia predsedu komisie

 

22.03.2016 
14.03.2016

Oddelenie výstavby v troskách

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia  (VDaŽP) je jedno z najvyťaženejších oddelení na Miestnom úrade ak nie najvyťaženejšie vôbec.

Starosta Halenár ale svojim autoritatívnym bossovským prístupom docielil, ze aktuálne je oddelenie takmer bez zamestnancov. Všetci už buď odišli alebo sú PN. Ostala len 1 pracovníčka, ktorá je na úrade krátako (cca pol roka) a aj tá je aktuálne na dovolenke.

Oddelenie VDaŽP tento rok čaká :
– projektové dokumentácie schválené v rozpočte na rok 2017
– prekopávka TEHO na celom KVP
– chodník medzi vežiakmi na Starozagorskej a územím po bývalej opache skeletu plavárne
– osadenie dopravného značenia po celom KVP za účelom redukovania parkovania nákladných vozidiel nad 5m
– spolupráca s Komisiou VDaŽP
– bežná agenda – zimná údržba, údržba zelene, aktivační pracovníci, chodníky, cesty, ihriská, koše na psie exkrementy, nové stavby na našom sídlisku, …. atď.

Starosta sa ale nechal počuť na februárovom zastupiteľstve, že on s pani prednostkou budú odpovedať na otázky adresované tomuto oddeleniu. To, že na vedenie a prácu na tomto oddelení sú potrebné vedomosti a hodia sa skúsenosti je zrejme druhoradé. Nových zamestnancov na toto oddelenie prijímať pre teraz nechce. Môžeme sa teda tešiť na ďalší starostov mikromanažment. Žiaľ, pre sídlisko, zdá sa, že starostovanie nie je vo výhľade.

24.02.2017