Košice – KVP

 


Parkovanie na sídlisku

Príchod spoločnosti EEi do Košíc vyvolal rozruch medzi občanmi a mnoho negatívnych reakcií. Tento spoplatnený a zatiaľ zdá sa, že aj nie dobre funkčný systém bol ponúknutý aj sídlisku KVP.

Miestne zastupiteľstvo to jednohlasne odmietlo a zriadilo na riešenie otázok parkovania komisiu,  ktorej predsedá poslanec Ladislav Takáč a ktorá bude pracovať na dostupných riešeniach v rámci sídliskovej samosprávy.

Komisia pripravila vytvorenie zón,  ktoré vytláčajú dodávky s dĺžkou nad 5 metrov. Sídlisku samozrejme ostali aj miesta mimo tejto zóny a tak si majitelia dlhších dodávok budú môcť nájsť parkovanie na sídlisku. Jedným takým miestom je aj parkovisko pod Kostolom na Triede KVP. Tu vypracoval pán Ing. Titl, člen komisie parkovania, projekt úpravy parkoviska tak, aby bolo parkovisko využité ako pre dodávky, tak pre osobné autá.
Medzi ďalšie riešenia patril návrh úpravy nevyužívaného basketbalového ihriska v areáli ZŠ Čordáková pre účely parkovania verejnosti,  čím by sa zmiernilo napätie v oblasti a vytvorilo približne 50 nových miest na parkovanie. Žiaľ toto riešenie, ako aj všetky ďalšie možnosti zmarilo Mestským zastupiteľstvom schválené prenajatie pozemku pod ZŠ Janigova a Čordákova futbalovému zväzu na 20 rokov!
Parkovanie vo vymedzené dni a hodiny mohlo pomôcť situácii s parkovaním priľahlých vežiakov.
Zokruhovanie príjazdu k škole na Čordákovej by mohlo pomôcť predísť kolíznym situáciám. Rodičia by tak svoje deti vyložili pred školou a pokračovali v jazde.  Zo začiatku by situáciu pomohla koordinovať mestská polícia.

Lídrom v tejto oblasti je našom sídlisku pán poslanec Lorinc, ktorý vyvíja aktivity v oblasti parkovania, ktorými žiaľ aj supluje úrad. Príkladom sú jeho úspechy v odstraňovaní autovrakov, či dlhodobo stojacich vozidiel zaberajúcich parkovacie miesta z nášho sídliska. Nemenej dôležitá je aktivita proti pôsobeniu spoločnosti EEi v Košiciach, ktoré sa pomaly, zdá sa, blíži k záveru.


Chodníky a cesty

Chodníky a cesty (komunikácie) na našom sídlisku sú poväčšine dedičstvom starým viac ako 30 rokov. Sú v zlom stave a sú komplikáciou ako pre invalidov tak aj pre mamičky s kočíkmi.

Na jar 2017 sa chystala spoločnosť TEHO zásah do väčšiny komunikácií z dôvodu plánovanej prekopávky. Tým by mohla byť značná časť chodníkov opravená. Aj z tohto dôvodu sa mestská časť nepúšťa do rekonštrukcie chodníkov, aby nebola vykonaná dvojitá práca a nemrhalo sa verejnými zdrojmi. Na konci roka 2017 bolo úradom odkomunikované, že k prekopávkam nedôjde. Na sídlisku sa tak nerekonštruovali chodníky o takmer rok a pol.
Od marca 2018 však dôjde k rekonštrukcii a modernizácii rozvodov a tak spoločnosť TEHO prekopávky uskutoční. Práce by mali trvať do júla 2019. Budeme apelovať nato, aby sme túto situáciu využili v náš prospech a podarilo sa zrekonštruovať viacero chodníkov na našom sídlisku.

Bezbariérovosť nášho sídliska je stále aktuálnou témou. Schody a obrubníky vytvárajú zbytočné prekážky. Postupne sa pracuje na ich odstraňovaní.
Rozpočet mestskej časti nepustí možnosti zmien inak ako v postupnom obmedzenom režime.
Na konci roku 2017 som navrhol vypracovať Koncepciu bezbariérovosti sídliska, ktorá bola následne schválená zastupiteľstvom sídliska KVP. Žiaľ, Koncepcia ešte nieje pripravená (k 19.3.2018). Vďaka spolupráci s Odd. VDaŽP sa ale podarilo rekonštruovať chodníky pri ceste Jána Pavla II. už bezbariérovo.


KVP – „sídlisko v parku“

Zeleň na sídlisku je ako estetickou tak aj funkčnou hodnotou. Skvalitňuje ovzdušie a pomáha znižovať prehrievanie sídliska. Je preto potrebné dbať na jej zveľaďovanie a veľmi citlivo pristupovať k záberu zelene inými funkciami (parkoviská, cesty, chodníky, …).

S pánom poslancom Pachom neustále dopytujeme a apelujeme na rozširovanie a skvalitňovanie zelene na našom sídlisku.

V spolupráci s Oddelením výstavby, dopravy a životného prostredia sme navrhli zmenu územného plánu čo do zelene. Osobne som dopytoval pás zelene popri triede KVP mať zadefinovaný ako verejnú zeleň.

Územný plán totiž definuje, kde čo môže byť postavené. Preto dochádza k situáciám, že sa dívate z okna na zeleň ale v Územnom pláne to je polyfunkcia. A tak sa jedného dňa už nebudete dívať na zeleň ale napríklad na garáže.

V decembri 2017 prešiel na Komisii VDaŽP návrh člena komisie Tomáša Benetína na vypracovanie Koncepcie zelene.

Od marca 2018 dôjde k výraznému zásahu do zelene na KVP z dôvody rekonštrukcie a modernizácie rozvodov spoločnosťou TEHO.  Následkom bude výrub približne 80 ks drevín. Samozrejme, náhradná výsadba prebehne, kedže je požadovaná zo zákona. Koncepcia zelene by tomu pomohla. Žiaľ, ešte nie je vypracovaná (k 19.3.2018).


Bezpečnejšie KVP

Kamerový systém sídlisku KVP chýba. Nie je riešením bezpečnosti ale možno ho považovať za súčasť riešenia. Pôsobí preventívne a môže pomáhať polícii v rýchlejších zásahoch.

V súčasnosti má niekoľko prekážok :
– starosta, ktorý odmieta kamerový systém
– Mestská polícia nemá dostatok pracovníkov pre plnohodnotné monitorovanie a koordináciu službukonajúcich policajtov MsP


Šport a hry v uliciach KVP

Ihriská na KVP môžeme rozdeliť na
• detské ihriská
• športové ihriská
• veľké športoviská pri ZŠ

DETSKÉ IHRISKÁ
So svojou dcérkou mám prejdené všetky ihriská na KVP. Vačšina je v zlom, chátrajúcom stave. Bezpečie je polemické. Niektorí rodičia by mi isto kontrovali, že nie je o čom polemizovať, niektoré ihriská sú nebezpečné.
Mestskú časť som za posledné 4 roky upozorňoval na stav mnohých ihrísk vo všetkých obvodoch. Niečo sa podarilo, niečo nie.
Spoločnými nedostatkami ihrísk sú :
– zastaralé prvky
– nekvalitná dopadová plocha
– nedostatok odpadkových košov
– nedostatok lavičiek
– nedostatok zelene a tienenia
– nedostatok hracích prvkov
Kuriozitou detských ihrísk sídliska je napríklad v obvode 4 úplná absencia reťazovej hojdačky. Na tento nedostatok som upozornil aj na Facebooku v skupine KVP-najkrajšie sídlisko v Košiciach, kde mi dali viacerí obyvatelia KVP za pravdu.

V niektorých lokalitách ihriská absentujú úplne. Takou lokalitou je napríklad Starozagorská vyššie čísla. Alebo inak, medzi Starozagorskou a Titogradskou.