Pripomienky ku konceptu územného plánu mesta Košice

Mesto Košice spustilo pred niekoľkými rokmi obstarávanie nového územného plánu. Konečne. Od roku 1967 sa komplexne neriešil. Od roku 1983 podnes platí rovnaký takmer identický územný plán, nerešpektujúci zásadné spoločenské zmeny.  Narástli dopravné nároky, zmenili sa nároky na bývanie, terciálna sféra niekoľkonásobne narástla. Územný plán reagoval na zmeny len čiastkovo a nekoncepčne. Je potrebná komplexná zmena rešpektujúca spoločenské zmeny, ktoré od jeho vzniku nastali.
06.09.2001 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesenie (č.700),  ktorým poveruje Útvar hlavného architekta zahájením obstarávania nového územného plánu mesta Košice. Prešlo 17 rokov a pripomiekujeme koncept. V roku 2019 budeme pripomienkovať návrh územného plánu mesta Košice a napokon bude mestské zastupiteľstvo výsledný návrh schvaľovať.  Potom budeme mať nový územný pán mesta Košice.

Mesto predstavilo Koncept územného plánu mesta Košice v 2 variantoch. Tieto môžu občania pripomienkovať v predĺženom termíne do 31.09.2018. Pripomienky s kontaktom na seba (Meno priezvisko, adresa, rok narodenia, email, telefónny kontakt) môžu podať priamo v podateľni na Magistráte mesta Košice (MMK), emailom (konceptup@kosice.sk), prípadne poštou (Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice).

1. Územie medzi Moskovskou a Klimkovičovou ulicou na sídlisku KVP definovať ako zeleň so zachovaním aktuálneho parkoviska.
V súčasnosti je územie medzi Moskovskou a Klimkovičovou definované ako občianska vybavenosť a jeho bližšie využitie definuje Regulačný plán Moskovská.
Pri oznámení zámeru developera stavať na danom území zónu bývania, športu a obchodu vznikla medzi obyvateľmi petícia, ktorá je proti tomuto zámeru a akejkoľvek výstavbe. Výstavba na tomto území by zhoršila dopravu a životné prostredie obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie – návrh na vypracovanie zmeny Územného plánu z občianskej vybavenosti na zeleň.

2. Územie pod Wuppertálskou ulicou na sídlisku KVP definovať ako zeleň s rešpektovaním existujúceho športového zariadenia.
Súčasný Územný plán hovorí o športovej funkcii daného územia. Lokalita je známa a hodnotná práve pre svoje tiché, zelené prostredie. Výstavba by narušila tento dlhodobý charakter územia.

3. Izolačnú zeleň na sídlisku KVP popri Triede KVP zadefinovať ako zeleň.
Zeleň medzi Starozagorskou ulicou a Triedou KVP. Zeleň medzi Húskovou ulicou a Triedou KVP. Zeleň medzi Jasuschovou ulicou a Triedou KVP. Zeleň medzi Dénešovou ulicou a Triedou KVP.

4. Križovatky na sídlisku KVP – Trieda KVP x Jána Pavla II., Moskovská x Klimkovičova a Jána Pavla II. x Klimkovičova definovať ako kruhové.
Aktuálna dopravná záťaž na uvedené križovatky spôsobuje zhoršenie dynamickej dopravy už v súčasnosti. S plánovanou výstavbou nápor na tieto križovatky vzrastie. Kruhový objazd zvýši priepustnosť križovatky oproti súčasnému stavu. Aj dopravné posúdenie obytnej štúdie Girbeš hovorí o nedostatočnej kapacite križovatky Jána Pavla II. a Triedz KVP a odporúča ju navrhnúť ako svetelne riadenú, resp. okružnú.

5. Obytnú zástavbu na sídlisku KVP tiahnucu sa severne popri mestskej časti Myslava nad križovatkou Janigova x Klimkovičova realizovať do výšky maximálne dvoch podlaží a regulovať ju celkovo čo do najnižšieho počtu nových obyvateľov tejto zóny. Aktuálne zakreslenie obytnej zóny ponechať v upravenej menšej ploche, ako uvádzajú oba návrhy Územného plánu.
Podľa aktuálneho návrhu je možné stavať do výšky štyroch poschodí. To zvyšuje možný počet nových obyvateľov danej zóny a zvyšuje tak nárok na dopravu a občiansku vybavenosť. Doprava ústí na Klimkovičovu ulicu a ulicu Jána Pavla II., cez premostenie obytnej zóny Kopa na ulicu Jána Pavla II. To zvyšuje dopravnú záťaž na spomínané ulice, čo podčiarkuje vyššie spomenutú pripomienku ku križovatkám.

6. Územie na sídlisku KVP pod mostom Moskovská oproti Dénešovej ulici definovať ako návrh územia pre občiansku vybavenosť a pre šport a rekreáciu.
Územie je vlastnícky delené medzi SAV, mesto Košice a súkromných vlastníkov. Z hľadiska dopravného napojenia je vhodné pre občiansku vybavenosť od obchodného domu až po výskumný ústav. Alternatívne je územie vhodné aj pre šport a rekreáciu.

7. Územie na sídlisku KVP medzi Wuppertálskou a záhradami definovať ako zeleň.
V súčasnom územnom pláne je na tomto mieste definovaná občianska vybavenosť. Miesto je užívané prevažne na venčenie. V minulosti sa uvažovalo s vybudovaním cvičiska. Plánovanou výstavbou polyfunkčného objektu Euphoria miestni obyvatelia prichádzajú o zelenú plochu a miesto na venčenie. To sa prirodzene presúva do predmetného územia, v ktorom je v súčasnom Územnom pláne definovaná občianska vybavenosť a zeleň.

8. Športoviská na sídlisku KVP zadefinovať ako šport alebo občiansku vybavenosť. Ide o športoviská pri základných školách Janigova, Lechkého, Starozagorská a o športovisko Aréna sršňov.

9. Medziblokovú zeleň na sídlisku KVP zadefinovať ako zeleň v miestach Drocárov park, medzi ulicami Bauerova a Jasuschova a pod Starozagorskou 2,4,6.

10. Bližšie usporiadanie sídliska KVP by malo byť predmetom Územného plánu zóny, ktorý sídlisku absentuje.

05.09.2018

Športovisko nielen na Janigovej

O NÁS BEZ NÁS. Aj tak by sa dal nazvať zámer mesta Košice prenajať za 1 € na rok športovisko za ZŠ Janigova na 20 rokov SFZ (Slovenský futbalový zväz). Zámer zverejnilo mesto Košice na svojej webovej stránke 26.03.2018.


• červenou je zvýraznené prenajaté územie

• modrou zmarené parkovacie možnosti

 

 

 

Zámer počíta s preinvestovaním 500 000 € na vybudovanie futbalového ihriska a parkoviska na mieste súčasného basketbalového ihriska.

Nikto o tom s mestskou časťou KVP nehovoril. So starostom a úradom, s poslancami ani s ich komisiami nikto z mesta Košice o zámere nehovoril. Dokonca ani poslanci mesta Košice za KVP, čo je už na zamyslenie minimálne do nadchádzajúcich komunálnych volieb.

AKO HLASOVALI POSLANCI MESTA KOŠICE?
• za KVP :
KIJEVSKÁ-za,  GÁLL-za, RUSNÁK-nehlasoval,  HALENÁR-proti
• iný :
POLAČEK (kandidát na primátora 2018)-zdržal sa, PETRUŠKO (kandidát na primátora 2018)-za,  IHNÁT(aktívny poslanec z Ťahanoviec, bojovník proti PASEO na Klimkovičovej, kde má rodičovský byt)-za,  GREGA(starosta Starého mesta)-zdržal sa, JAKUBOV(starosta Terasy)-za, …

Kompletný prehľad kto ako hlasoval – hľadajte hlasovanie č.42
Videozáznam, kde si môžete vyhľadať túto tému – bod 18.

Poslancov mesta som pred rokovaním v tejto veci oslovil emailom. Email spomenul na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanec Gáll, za čo mu patrí vďaka, aj keď napokon hlasoval za tento prenájom.

RELAX A ŠPORT
KVP prišlo o miesto pre šport a relax. Miesto, kde sa chodí behať, kde si rodiny s deťmi idú oddýchnuť do jediného zeleného otvoreného priestoru danom mieste KVP.  Miesto, kde sa mnohé deti učili bicyklovať. Kde si rodičia s deťmi kopali loptu a vôbec, miesto, na ktorom dominovala pohoda.
Zväz sa má zaviazať dať žiakom športovisko k dispozícii na telesnú výchovu. Údajne by nemali byť obmedzené ani akcie, na ktoré boli obyvatelia KVP na tomto území zvyknutí. Dokonca vraj chcú vyhradiť čas pre bežcov. Znie to ako kompromis, ale pokiaľ to nebude v zmluve, ktorá stále nie je zverejnená, neuverím tomu. Darmo, ako vravel Karel Kryl „politikom sa neverí, politikov sa kontroluje“.
Ako bývalý žiak ZŠ Janigova som si toto športovisko užil pred rokmi aj ja. Mesto namiesto revitalizácie sa takéhoto miesta zbavuje.  Rokmi schátralý ale obyvateľmi i žiakmi užívaný majetok mesta, do ktorého mesto neinvestovalo teraz označuje ako schátralý majetok a SFZ ako jeho záchrancu.

Okrem tohto športoviska má KVP ako 3. najväčšie sídlisko s jednou z najvyšších hustôt obyvateľstva ešte ďalšie 2 podobné. Pri ZŠ Mateja Lechkého a pri ZŠ Starozagorská.
ZŠ Lechkého má krásne veľké športovisko, no žiaľ chátra. Dôvodom sú nevysporiadané pozemky pod športoviskom. Celkovo 8 súkromných osôb a jedna firma. Kým mesto Košice nevysporiada tieto pozemky, nie je možné pre samosprávu zo zákona do nich investovať. V minulosti sa črtala dohoda s developerom obytného súboru Povrazy, no celý projekt sa rozpadá a naťahuje aj v neprospech KVP.


ZŠ Starozagorská má síce pozemky vysporiadané, no športovisko chátra. Navyše mesto z neho ukrojilo pre malé futbalové ihrisko pri Výmenníku Wuppertálska a to chátra tiež. Tu je priestor pre záchranu športoviska tohto typu na sídlisku KVP zrejme s najmenej prekážkami. Stačí chcieť. Hlavne na meste Košice, keďže KVP nevlastní ani pozemok, ba ho ani nespravuje.

NIE JE KDE TRÉNOVAŤ
Údajne to je najlepšie miesto v Košiciach pre futbalové ihrisko, na ktorom budú môcť trénovať košické mládežnícké futbalové kluby.
Prečo potom napríklad mesto nezachovalo tréningové ihriská za štadiónom Lokomotíva, známym Košičanom ako Loky, ale umožňuje tam stavať domy na bývanie? Naozaj to je posledná možnosť v Košiciach alebo je to politická voľba?

PARKOVANIE
Parkovanie v oblasti, či už z Janigovej alebo z Čordákovej je jedno z najhorších na KVP.  Športovisko pri ZŠ Janigova umožňuje využiť priestor na 3 možnosti.
1. zelená plocha za plotom od Janigovej ulice – posunutie oplotenia rozšíri cestu v spodnej časti ulice a umožní vytvoriť nové parkovacie miesta.
2. basketbalové ihrisko od Čordákovej je dnes takmer nevyužívané. Priestor, kde sa nachádza by vytvoril niekoľko desiatok nových miest, čo by pomohlo odľahčiť parkovanie v oblasti. Naopak, nové parkovisko (len) pre SFZ zvýši dynamickú dopravu v oblasti a snáď neuberie verejné parkovacie miesta „domácim“ na Čordákovej.
3. podzemné parkovanie pod športoviskom je možné vybudovať napríklad so vstupom z Klimkovičovej. V minulosti už bol záujem. Žiaľ, neprešiel. Mali by sme zrejme už podzemné parkovisko a zrevitalizované športovisko.

Na 20 rokov tak môžeme zabudnúť na podzemné parkovanie ako aj na možnosť parkovania na „basketbalovom ihrisku“, teda na jeho mieste. Zmenou výmery prenajatého pozemku by možno ešte bolo možné využiť zelenú plochu od Janigovej ulice, ktorá je na kopci a ktorú by SFZ i tak nevyužil.

upravené 02.09.2018

Územie KVP – zeleň Jasuschova-Bauerova

V novom seriáli článkov o území sídliska KVP začnem s územím zelene medzi Jasuschovou a Bauerovou ulicou.

V súčastnosti sa jedná o veľmi pekné územie zelene a obľúbeného detského ihriska pod areálom bývalej materskej škôlky, v ktorej dnes sídli pekáreň a ďalší nájomcovia.
Miesto je obyvateľmi vyhľadávané a má genius loci.Ortofotomapa z roku 2015 [zdroj : Gisplan] poskytuje pekný pohľad na celé územie…

Územný plán (ÚPN HSA KE) definuje toto územie ako miesto pre obytnú plochu viacpodlažnej zástavby.

Kataster prezrádza vlastníctvo pozemku mestom Košice.

Z toho a samotného miesta sa dá súdiť, že na danom území sa viacpodlažná obytná zástavba síce môže stavať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. Vlastníctvo mestom Košice to nepredpokladá (čo do realizácie samotným mestom) a samotné územie to nepredpokladá tiež. Okolo sú 8 – poschodové ‚paneláky‘ ulíc Jasuschova a Bauerova. Iste by tam nejaká stavba ale vošla. Tí, čo to územie poznáme a navštevujeme by sme s tým ale nikdy nesúhlasili.

Do budúcna by na tomto území mohli byť vysadené ďalšie stromy a urobené drobné parkové úpravy. Viem si predstaviť úpravu plochy pod hojdačkami ako i lavičkami. Rozhodne opravu si vyžaduje chodník popri Jasuschovej ulici. Vítané sú už dnes hlavne poznámky a návrhy obyvateľov KVP užívajúcich toto krásne miesto.

Bolo by vhodné ak by KVP malo územný plán zóny (prípadne viacero územných plánov zóny) a toto územie by v ňom bolo verejnou zeleňou – parkom.  Bude to súčasťou mojich návrhov kompetentným. Ak so mnou súhlasíte, žiadajte to od svojich (hlavne mestských) poslancov (aktuálne Daniel Rusnák, Iveta Kijevská, Tomáš Gáll a náš súčasný starosta Alfonz Halenár). Prípadne od kandidátov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Nech vedia, že viete.

16.01.2018

Územie KVP – nový seriál článkov o KVP

ÚZEMIE KVP poznajú obyvatelia sídliska v jeho rôznych špecifických miestach. Zeleň, ihriská, parky, či športoviská sú miesta, na ktoré sa pozeráme z okna, ktoré vidíme prechádzkami ulíc sídliska, či po ceste do práce. Kto tieto miesta vlastní a ako s nimi mesto počíta z pohľadu dokumentov územného plánovania sa Vám pokúsim priblížiť v seriáli článkov „Územie KVP“.

Z pohľadu Územného plánu Košíc (Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice)  sa mesto rozprestiera na plochách rôzneho určenia (zjednodušene napísané). Niekde sú obytné plochy, inde plochy občianskej vybavenosti, športovorekreačné plochy, či plochy zelene. Podľa toho mesto nie len definuje, čo kde je, ale aj na ktorých miestach čo môže byť. Takto sa môžete jednoducho dozvedieť, že síce trávnatá plocha, na ktorú sa pozeráte z okna je zeleň, no v Územnom pláne (ÚP) je to plocha určená pre občiansku vybavenosť. A tak jedného dňa príde buldozér a postaví na tej zeleni obchodný dom, či bytovku ak v ÚP to bude plocha určená pre obytné plochy viacpodlažnej zástavby.

To, kto na tom území postaví obchodný dom napovie vlastníctvo pozemku (zjednodušene). To sa dozvieme z mapového klienta ZBGIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém), ktorý nájdete na webových stránkach Geodetického a kartografického ústavu. Súčasťou tejto mapy sú totiž aj informácie z katastra, vďaka ktorým vieme identifikovať majiteľa.

Vlastnícke vzťahy k pozemkom nám pomôžu lepšie porozumieť tomu, prečo na niektorých miestach je zmena obtiažna či už z pohľadu obnovy napríklad ihriska alebo z pohľadu zastavenia zámeru výstavby.

Zmeny v územnom plánovaní schvaľujú poslanci mesta. Preto je potrebné poznať situáciu na našom sídlisku aby sme mohli zodpovedným náš pohľad na prípadné riziká zhoršenia nášho bývania i životného prostredia včas komunikovať. To isté platí pre komunikáciu čo do zlepšenia bývania a kvality nášho životného prostredia.

V seriáli článkov sa tak pozrieme spoločne
– na zeleň medzi Jasuschovou a Bauerovou, pod bývalou materskou škôlkou, kde sa nachádza obľúbené detské ihrisko,
– na bývalé športovisko pod ZŠ Starozagorská a zelenú plochu pod vežiakmi na  Starozagorskej,
– na chátrajúce športovisko pri ZŠ Lechkého,
– na zeleň na Wuppertálskej od jedného mosta po druhý,
– na miesto bývalej opachy skeletu plavárne pri ZŠ Starozagorská,
– na priestor medzi Moskovskou a Klimkovičovou z už dobre známej témy zámeru výstavby Paseo Parku,
– na zarastené územie pod mostom Moskovská oproti Dénešovej,
– na územie za konečnou MHD na Jána Pavla 2,
– na územie medzi kláštorom Karmel a poliklinokou ProCare, kde sa má stavať obytný súbor Povrazy
…a na hranice KVP, prípadne ďalšie miesta, ktoré sa dostanú za zoznam počas prípravy seriálu článkov.

Teším sa na to a dúfam, že aj Vy.  🙂
Budem vďačný za Vašu spätnú väzbu i zdieľania.

15.1.2018

Zámena pozemkov pod Wuppertálskou

Zeleň pod Wuppertálskou bola dlho vo vlastníctve mesta Košice. V územnom pláne je určená pre športovo-rekreačné využitie či obytnú plochu, no dôležité bolo, že územie bolo vo vlastníctve mesta Košice. Dnes už tomu tak nie je. Mesto Košice zamenilo tento pozemok za iný na sídlisku Ťahanovce aby tak urovnalo dlhý spor s Rímsko-katolíckou cirkvou (RKC), ktorý dotiahla do konca až mediácia. Predtým bol zámer zameniť nevysporiadané pozemky za mestské pozemky pod ťahanovským lesom. Proti tomu sa ale vzbúrili občania, čo podčiarkla aj ich petícia a aktivity voči samospráve. To neprekvapuje. Ak by som bol obyvateľom Ťahanoviec, tiež by som nesúhlasil s takou zámenou.

Zámena namiesto vyplatenia
Prečo sa mesto zbavuje lukratívnych pozemkov ich zámenou, komplikuje budúci vývoj mesta a ovplyvňuje negatívne možnosť občanov zasahovať do toho? Neviem.  Domnievam sa, že je pohodlnejšie nájsť lukratívny pozemok a zameniť ho ako nájsť financie a nevysporiadané pozemky vyplatiť.

Z mne dostupných informácií nebola v mediačnom procese táto možnosť (vyplatenie) zo strany mesta ponúknutá ako riešenie.

Takýchto pozemkov je po meste viac. Považujem ich za časované bomby, ktoré nemôžu byť donekonečna riešené zámenou lukratívnych mestských pozemkov. Domnievam sa ale, že ak by sa to riešilo postupne, značná časť pozemkov už mohla byť vyplatená a teda vysporiadaná.

Autokratický prístup starostu Halenára
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 18.9.2017 sa rokovalo v bode 62. o „Dohode o mediácii…“, ktorá sa týkala práve zámeny pozemkov na sídlisku Ťahanovce za pozemky na sídlisku KVP, čím má dôjsť k vysporiadaniu týchto pozemkov voči RKC.

Keď bola z radov poslancov vznesená otázka ako sa vyjadrilo Miestne zastupiteľstvo sídliska KVP, tak starosta Halenár reagoval, že tento bod ani nezaradil do rokovania Miestneho zastupiteľstva. A tak bez stanoviska Miestneho zastupiteľstva, ktorému patrí podľa zákona o obecnom zriadení sa vyjadrovať k takýmto zmenám, napísal mestu Košice v mene mestskej časti KVP súhlasné stanovisko so zámenou.

Aktuálne je na prokuratúre podnet pre tento čin. Prokuratúra zatiaľ iba predĺžila dobu na vybavenie.

A ako hlasovali v tomto bode poslanci KVP ?
Halenár – ZA
Gáll – ZA
Rusnák – ZDRŽAL SA
Kijevská – ZDRŽALA SA

Čo ďalej ?
Teraz je „na ťahu“ RKC. Ak sa rozhodne RKC pozemok predať ďalej nejakému developerovi, ktorý tam bude chcieť stavať, tak to urobí a nikto jej v tom nezabráni. Developer následne môže v súlade s územným plánom budovať športové využitie, prípadne obytné plochy, keďže návrh počíta s 3 možnosťami využitia územia.

Ak by sme tam chceli naďalej zachovať zeleň a Mestské zastupiteľstvo by urobilo takú zmenu v Územnom pláne, muselo by súčasne nájsť prostriedky na odškodnenie súkromného vlastníka. Tým je takáto zmena komplikovanejšia.
To je to, prečo je zlé zamieňať takéto pozemky.

obrazové prílohy :

vlastníctvo pozemku :

územný plán :
Predmetné územie má v územnom pláne návrh 3 funkčných plôch. Návrh predstavuje navrhované riešenie v horizonte 10 rokov. Navrhované funkčné plochy definujú aktuálne možné využitie územia. Na tomto území sa tak podľa návrhu môžu stavať napríklad „paneláky, domy, športoviská, či wellness“.

30.11.2017

Odvolanie starostu

S rastúcou nespokojnosťou s prácou starostu Halenára sa začali objavovať úvahy, ba aj volanie niektorých občanov v skupinách na Facebooku po odvolaní starostu.

Nučudo. Zastávanie parkovania spoločnosťou EEi, rušenie pomníkov pri cestách, odmietanie bezpečnostných kamier, ignorovanie práce poslancov a komisií, mizerná komunikácia s poslancami, …atď. sú iste dostatočné predpoklady pre nespokojnosť.

Ako je možné odvolať starostu?
Starostu je možné odvolať na základe zákona c. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení.
Podla §13a zaniká mandát starostu
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch podla § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dna vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením obce.

Pre podmienky sídliska KVP sú aktuálne
b) uplynutím funkčného obdobia – …ešte 2 roky
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu – Miestne „REFERENDUM“, ktorému predchádza petícia, ktorou občania žiadajú Miestne zastupiteľstvo o vyhlásenie hlasovania o odvolaní starostu

PETÍCIA A REFERENDUM
Petíciu musí podpísať aspoň 30% oprávnených voličov. Z podmienok KVP je to približne 6500 občanov.
Toto číslo sa zhodou okolností rovná poctu všetkých občanov, ktorí sa zúčastnili na posledných komunálnych voľbách.
Ak by na následne vyhlásené referendum prišlo „iba“ 6500 občanov KVP, tak by bolo referendum neplatné. Podla zákona musí byt účasť minimálne 50%, čo v prípade KVP je približne 11000 oprávnených voličov.
Preto, ak by malo byt referendum úspešné, mala by jeho vyhláseniu predchádzať petícia s minimálne takýmto počtom podpisov – 11000 !

REÁLNOSŤ A OBČIANSKA AKTIVITA
Zvážením účasti na voľbách a občianskeho záujmu súdim, že už petícia by nebola úspešná v potrebnom množstve 11000 podpisov.
Nedávno v meste prebiehala petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice. Šlo o celokošickú petíciu s výraznou kampaňou a finančnou podporou. Vyzbieralo sa 17000 podpisov. To je len o 6000 viac ako je potrebné na KVP na vyhlásenie hlasovania o odvolaní starostu.
17000 podpisov z približne 194000 oprávnených voličov. Na KVP je situácia, že potrebujeme 11000 podpisov z približne 21000 oprávnených voličov.

CO ĎALEJ?
Reálnejšie je teda obmedziť možnosti starostu Halenára poslaneckým zborom v podobe uznesení, ktoré mu vytvoria mantinely.
Reálnejšie je mať pripravené vlastné uznesenia a nečakať na tie z úradu, ktoré zo skúsenosti nemusia odpovedať výsledkom práce a teda odporúčaniam poslancov a občanov.
Reálnejšie je informovať občanov o tom, čím starosta Halenár neprospieva, ba škodí sídlisku. Aby v najbližších voľbách, v prípade jeho opätovnej kandidatúry sa vedeli občania lepšie rozhodnúť.

Do ďalších volieb ostávajú 2 roky. Predpokladám opäť viacero kandidátov. Bude a už teraz je dôležité sa zaujímať… Ako v minulosti aj teraz sa ukazuje dôležitá spolupráca starostu a poslaneckého zboru. Veľké zmeny v poslaneckom zbore nepredpokladám.

12.01.2017

PASEO projekt na Moskovskej

Byty, podzemné parkovanie, nadzemné parkovanie, parková verejná zeleň, hala pre loptové športy, plaváreň, trhovisko, zelené strechy, ekologické prevedenie stavieb. Približne 600 nových obyvateľov sídliska KVP. Kompexný projekt rozvoja mesta v mestskej časti KVP, aký sa zvyčajne nevidí. To je zámer developera PASEO development na Moskovskej ulici na sídlisku KVP v Košiciach. Zámer je rozšírením projektu PASEO Grunty, ktorý je aktuálne vo výstavbe.

 • územný plán
  Regulačný plán Moskovská

  Aktuálne platný Regulačný plán Moskovská upravuje od roku 2015 oblasť podľa priloženého obrázku vyššie. Nájdete ho aj na portáli Územné plány.

  Regulačný plán hovorí o tom, že v tejto oblasti sa nepočíta so zeleňou ako oblasť poznáme dnes, no s výstavbou občianskej vybavenosti (ružová), čo môže byť čokoľvek od športu, cez školu až po obchod. Zvyšok tvoria chodníky (žltá). Zeleň je zachovaná len v okrajovej oblasti územia.

  Z toho možno teda porovnať aktuálny Regulačný plán so zámerom developera PASEO development. Súčasný regulačný plán zaberie zelenú plochu, vybetónuje ju, no výrazne negatívne neovplyvní dynamickú dopravu oblasti. Zámer developera PASEO development opačne výrazne zasiahne do dynamickej dopravy, no inak ho možno považovať za pozitívny komplexný ekologický zámer rozvoja oblasti.

 

 • vlastnícke vzťahyNa katastrálnej mape možno vidieť vlastnícke vzťahy. Ako zobrazuje obrázok z katastrálnej mapy, vlastníkov je najviac (434) na malej časti územia (za súčasnou zastávkou MHD Moskovská).
  „MAPKA“ – Moskovská, KVP – vlastníci

  Väčšinovým vlastníkom územia, na ktorom by bol projekt postavený je mesto Košice. Nebolo by teda prekvapením, ak by developer upustil od časti územia so 434 vlastníkmi.

 

 • plusy a mínusy projektu
  + podzemné parkovanie nad platné normy (2 miesta na byt)
  + nadzemné parkoviská v dostatočnom počte voči súčasnému stavu
  + parkoviská k športovej hale prevyšujúce stav parkovacieho domu pri Steel Arene
  + verejná parková zeleň
  + zelené strechy
  + zelená strecha športovej haly prístupná verejnosti
  + súčasná autoumyváreň presunutá do podzemnej garáže
  + športová hala pre loptové športy aj pre verejnosť
  + plaváreň dostupná verejnosti
  + – trhovisko (potrebuje KVP také trhovisko? prikláňam sa k negatívnej odpovedi; nepotrebuje)- dynamická doprava
  – investor mieni, investor mení

 

 • možnosti sídliska KVP
  Sídlisko KVP má z pozície svojich kompetencií možnosť vyjadriť sa k zámeru. Miestne zastupiteľstvo môže prijať uznesenie (prijalo 18.4.2017). Žiaľ pre sídlisko, ako vyjadrenie úradu tak aj uznesenie zastupiteľstva nie sú záväzné. Prakticky neexistuje možnosť ako investora k sľubom zaviazať.
  Na zastupiteľstve spomenuté memorandum je nezáväzný dokument, ktorý sa nemusí dodržať a všetko bude v súlade s platnými právnymi normami. Tak, či tak vyjadrenie mestskej časti má zmysel aspoň čo do informácie pre kompetentných a zodpovedných.Občania sa môžu v prípade záujmu vyjadriť formou petície. Tým môžu súčasne aj podporiť vyjadrenie úradu, či uznesenie zastupiteľstva.
  K investorovi je z môjho pohľadu  nutné poznamenať, že tento investor je domáci košický developer a komunikácia s nim je seriózna. To však samozrejme predsudok vytvorený skúsenosťou nemaže.

Ako sídlisko nemáme veľmi priestor na kladenie podmienok. Žiaľ. Navyše situácia podľa regulačného plánu je taká, že ak tam nepostavia tento komplexný projekt (či komplexný sľub), môže prísť nejaký iný investor mestu spriaznený a postaviť tam čiastkovo „niečo“, čo bude horšie, čo bude s menším prínosom. Ak by sa to zastavilo, môžeme ako mestská časť požiadať mesto a Mestské zastupiteľstvo o zmenu regulačného plánu Moskovská podľa vlastnej predstavy vychádzajúcej z KVP, nie zo stola na MMK. Pozorne budem sledovať vývoj a zaujímať sa o možnosti riešenia dynamickej dopravy, ktoré p. Titl na predstavení zámeru na rokovaní Miestneho zastupiteľstva pripustil. Neviem si predstaviť, čo by malo výrazne zlepšiť dynamickú dopravu a bolo čo do riešenia dostupné. Lebo jedna strana mince je nájsť riešenie a druhá strana mince je schopnosť ho realizovať.

27.04.2017

Senior dom na KVP

Senior dom na KVP je projekt, ktorý z bývalej budovy materskej škôlky má vytvoriť zariadenie prevažne pre seniorov (denný stacionár, ubytovacie a stravovacie služby, relaxačno rehabilitačné služby, kultúra a šport). Zmluvne na ňom pracuje pán Ing. Rudolf Vancák.

Mestská časť KVP odkúpila od mesta tento objekt za 140.000,- €, čím sa objekt stal jediným výrazným hmotným majetkom sídliska KVP. Mimo tento objekt totiž sídlisko iba spravuje majetok mesta Košice.

Objekt „Senior Domu“ | Košice KVP | (google maps)

Ako člen Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia som sa niekoľko krát zúčastnil výjazdu komisie na kontrolu prác na Senior dome. Žiaľ, musím skonštatovať, že práce napredujú pomaly, zmluva sa porušuje a zmluvný termín dokončenia je, zdá sa, mimo reality.

Miestne zastupiteľstvo už raz pánovi Vancákovi termín predĺžilo.

Na kontrole v marci sme dostali vysvetlené, že sa stavba natiahla ako z dôvodu krádeže (leto 2016) tak z dôvodu zlého stavu potrubia. Z toho dôvodu bolo potrebné rozbiť podlahy a potrubie vykopať. Zima stavbu brzdila tiež a žiaľ aj osobné problémy staviteľa.

Na kontrole 24. apríla napriek predošlým výhradám stále nebola osadená tabuľa s informáciami o stavbe, ktorú ma stavebník povinnosť dať. Nato som upozorňoval pána Vancáka už dávnejšie. Prisľúbil do týždna situáciu napraviť a tabuľu osadiť. Či to bude ďalší nesplnený šľub, uvidíme po 2.máji.

Pred mesiacom člen komisie a poslanec MČ KVP Ladislav Lörinc žiadal pána Vancáka o správu,  v ktorej by sme našli okrem iného aj reálny odhad dokončenia stavby vychádzajúc zo súčasných skutočností.  Nedodal. Dodal ďalší sľub, že správu dodá o mesiac. Vraj do toho zasiahlo to, že neprišli plechy na strechu. Neuveriteľné, však?
Navyše sme sa dozvedeli, že sa od krádeže z leta 2016 nevedie stavebný denník, čo je nielen porušením platnej zmluvy ale aj zákona.

Situácia je teda zlá. Stavba podľa všetkého nebude dokončená v platných zmluvných termínoch. A pán Vancák sa každou kontrolou stáva s narastajúcim počtom nesplnených sľubov a nezodpovedným prístupom menej dôveryhodnou osobou.

Čo teraz?
Mestská časť ma niekoľko možností
1. ponechať výstavbu projektu pánovi Vancákovi, predĺžiť mu zmluvu a zmeniť prístup v kontrole, ktorú doteraz zanedbala.
2. zrušiť zmluvu a majetok ponúknuť mestu na prednostný odkup (riziko ďalšieho chátrania objektu, prípadne zmeny funkcie daného územia napríklad na obchod, či byty)
3. zrušiť zmluvu a vyhlásiť novú súťaž na zhotoviteľa Senior domu.

článok priebežne dopĺňam
25.04.2017

Dynamická doprava na KVP

DYNAMICKÚ DOPRAVU a jej problémové miesta na KVP vrátane vyhliadky do budúcna zobrazuje najlepšie obrázok :

Vychádzajúc z platného územného plánu a existujúcich stavebných aktivít, možno súdiť nepriaznivú situáciu pre KVP.

Aj preto som vystúpil na Miestnom zastupiteľstve proti predloženému návrhu na výstavbu bytových domov PASEO II a PASEO III. pri Moskovskej ulici. Investor s architektom dobre zvládli otázky ohľadom zelene a parkovania (i keď odpovede boli len otázkou dôvery, keďže zo skúsenosti vieme, že „investor mieni a investor aj mení“), no na túto otázku nemali inú odpoveď ako že to bude predmetom posúdenia…
Na prezentácii prítomný dopravný expert pán Ing. Titl ako tak pripustil riešiteľnosť problému dynamickej dopravy v oblasti. Budem trpezlivo čakať a pýtať sa na to možné riešenie. Totiž ak by šlo o veľkú investíciu mesta do komunikácií, ktorú by nefinancoval developer/investor, tak by riešenie existovať mohlo iba na papieri. Také riešenie je nám platné ako žiadne.

No posúďte „sedliackym rozumom“ sami. Ak sa z danej a novej obytnej zástavby pustí toľko vozidiel tými smermi…

Situácia je rovnako nepriaznivá aj na opačnom konci, na ulici Jána Pavla II., na ktorú sa plánuje napojenie novej obytnej zóny z Myslavy a napojenie zatiaľ nerealizovaného obytného súboru Povrazy pri kláštore Karmel.

20.04.2017

Za koľko pracujú poslanci a starosta na KVP

Tento článok je informačný. Vznikol, aby ste vedeli za koľko pracujú komisie pri Miestnom zastupiteľstve, poslanci Miestneho zastupiteľstva (MieZ) a starosta MČ KE-KVP so svojou zástupkyňou.

Polemiku, či je to veľa, málo a podobne nechám už na Vás. Občania majú možnosť kontrolovať prácu poslancov (rokovania sú verejné a videozáznam je dostupný; komisie sú verejné; k dispozícii e-mailové adresy, telefónne čísla atď.), členov komisií, či starostu.

Starosta 
– plat starostu – 2.480 € mesačne (ročne = 29.760 €) podľa doposiaľ platného uznesenia MieZ MČ KE-KVP č.54
– podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu zo dňa 7.3.2017 priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2016 dosiahla 912 € a preto by sa plat starostu mal vyšplhať na 2.636  € (912 x 2,89 zaokrúhlené nahor)
– vyplýva zo zákona (253/1994 Z.z.); MieZ nevie odmenu znížiť, iba zvýšiť
– starosta KVP má minumum zo zákona
uznesenie MieZ MČ KE-KVP č.54

– plat vicestarostky – 360 € mesačne za 10h týždenne (ročne = 4.320 €)
– výšku odmeny navrhuje podľa Zásad odmeňovania poslancov starosta a schvaľuje ju MieZ
uznesenie MieZ MČ KE-KVP č.8

Poslanci
– odmena poslanca – základná – 8% z platu starostu – 198,40 € mesačne (pri 100-90 % prezentácii; 12 odmien* x 198,40 = 2.380,80 mesačne x 12 mesiacov = 28.569,60 € ročne )
*poslancov je 13, ale zástupca starostu nedostáva odmenu poslanca
– komisia – 4 € mesačne (31 pozícií poslancov v komisiách = 124 € mesačne = 1.488€ ročne)
– miestna rada – 34 € mesačne (4 pozície poslancov v komisiách = 136 € mesačne = 1.632 € ročne)
Zásady odmeňovania poslancov MieZ MČ KE-KVP schvaľujú poslanci sami sebe.
– odmena poslancov sa automaticky zvyšuje so zvýšeným platom starostu
– s novým platom starostu bude odmena poslanca 210,88 € mesačne (pri 100-90% prezentácií

Komisie
– odmena členov komisie (neposlancov) – 83 € polročne vyplýva zo Zásad odmeňovania poslancov a delí sa medzi všetkých členov neposlancov v danej komisii na základe rozhodnutia predsedu komisie

 

22.03.2016 
14.03.2016